Lederens ansvar

 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

På sigt vil vores dokumentations- og evalueringspraksis være at finde her på siden. Det vil det fordi der netop i den valgte praksis ligger en god baggrundsforklaring af vores pædagogiske arbejde.

 

 

I den pædagogiske læreplan spørges der ind til følgende:

"Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø? Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de pædagogiske mål?

 

I Børnegården i Ollerup har der de sidste mange år været et fast punkt på stue- og personalemøderne der hedder: "hvordan kan vi blive bedre til at få implementeret en overskuelig måde at dokumentere og evaluere på?

Vi er stadig ikke kommet i mål, og kommer nok aldrig rigtig i mål, da det at sætte målbare mål og evaluere kræver en proces der skal holdes aktiv. 

 

Med en ny leder bag roret griber vi det lidt anderledes and.  Vi er i efteråret 2021 gået igang med en fælles efteruddannelse i pædagogisk idræt - gennem VIA UC og DIF.

Omdrejningspunktet for denne uddannelse er selvsagt pædagogisk idræt, men hvad næsten mere væsentligt er det, at lære at sætte sig pædagogiske mål for enten det enkelte barn, grupper af børn eller det store børnefællesskab.

Ved at få nogle helt konkrete arbejdsredskaber og dermed kunne synliggøre (også over for os selv) de didaktiske overvejelser der ligger bag alt pædagogisk arbejde, bliver evalueringen af de forskellige rutiner og mål fremadrettet langt mere konkret og ikke mindst tilgængeligt.

Vi kommer til at gå fra at måle på aktiviteternes kvalitet, til at måle på det det hele handler om, nemlig pædagogikken.

Dagligdagens rutiner og årets gang er alt sammen tilrettelagt så målene for den styrkede pædagogiske læreplan bliver opfyldt. Sådan har det altid været og sådan vil det også fremadrettet være.

 

Tidligere er der arbejdet ud fra en idé om, at der altid er et mål for dagen (det kan være musik, natur eller andre temaer). Periodevis er der så hen over en periode arbejdet med et tema hvor SMTTE modellen fra Svendborg Kommune har dannet udgangspunkt for de didaktiske overvejelser inden periodens start. Børnene er blevet involveret også i de indledende og forberende processer før selve temaet gik igang.

Aktiviteterne er efterfølgende blevet evalueret og dokumenteret. Det sidste primært via billede og videomateriale lagt ud med tekst på vores intra, så forældrene har kunnet følge med.

 

I 2020 har vores fokus været, at vi skulle blive ved med at lave de store temaer og emner, samt at vi skal blive endnu bedre til at evaluere på hverdagens rutiner.

Vi har samtidig haft et fokus på at få børnenes evaluering med, da vi ser denne som en utrolig vigtig del af evalueringen. Vi skal have børnene inddraget i udmøntningen af især hverdagens rutiner, men selvsagt også i temaerne, så vi sikrer, at de føler sig set og hørt.

Vi skal finde metoder så vi sammen med børnene kan få sat ord på hvad det er vi laver og hvad de lærer og om de synes det er sjovt eller ikke.

Vi snakker allerede rigtig meget med børnene undervejs i det forløb vi laver. Vi bruger børnene ideer i samspil med de voksne til at udvikle videre på det tema vi arbejder med. Vi vil gerne gå forrest og være så undersøgende i hele processen i håb om at børnene lærer at lære og undersøge. Det væsentlige er nemlig ikke så meget hvad de lærer, men om de lærer og om vi kan give læringslyst.     

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i hverdagen.

 

Vi har valgt at vedhæft vores smittemodeller som bilag til den styrket læreplanen, hvor vi har taget udgangspunkt i de 6 forskellige læreplantemaer, fra både vuggestuen og børnehaven.

I vil her få et indblik i hvordan vi synliggør arbejdet med de styrket læreplaner an og hvordan vi tilrettelægger andre temaer og emner vi har lavet og laver med børnene.